shai-sachs.jpg

Shai Sachs

Staff Engineer, Internal API Platforms